"I M NOT DIOR" Tote Bag

每節3小時

- 每月主題: 每位$250/1堂;$450/2堂

- 其他主題:每位$300/1堂

-如需要我地提供tote bag, $30/個。全部size同價

大:46x36.5x22cm

中:36x31.5x19cm

細:31x27x16cm

⚠️請留意,muji個邊已經暫時買唔到貨,於是我哋自行訂製左個袋,材質一樣,但因為 *唔係muji*,所以並唔會有muji標簽


-包畫具及顏料,專業導師協助

-建議諗定搭色同想畫嘅圖案,可畫單面/雙面/全個(全個指包括兩側)

訂製

請send圖俾我哋quote價

可畫單/雙面/全個(全個指包括兩側)

From:

$225